Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága

TÁJÉKOZTATÓ
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt) alkalmazásáról
 
Nyomtatványok/döntéshozók/döntés-előkészítők:
 
 • A Knyt. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat [Knyt. 6. §], közzétételi kérelem [a (Knyt.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről];
 • A Knyt. szerinti döntéshozók és döntés-előkészítésben közreműködők a régióban;
 
Kitöltési segédlet, értelmező rendelkezések:
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. április 1. napján hatályba lépett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.).
 
A Knyt. rendelkezéseit a 2008. április 1. napján vagy azt követően
 • közzétett pályázati kiírás, vagy
 • benyújtott kérelem
alapján elbírált támogatási igények esetében kell alkalmazni.
 
A törvény célja a közpénzekből finanszírozott minden támogatás átláthatóvá, a nyilvánosság által ellenőrizhetővé tétele.
 
Közpénznek minősülnek különösen az államháztartás – a mindenkori költségvetési törvényben megjelölt - alrendszereiből (pl. Munkaerőpiaci Alap, központi költségvetés), európai uniós forrásból (pl. Európai Szociális Alap, egyéb strukturális alapok) és nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott programból származó, mérlegelési jogkörben hozott egyedi döntés alapján, államháztartáson kívüli természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére természetben vagy pénzben juttatott támogatások.
 
Közérdekből nyilvánosak és a Kormány által fenntartott honlapon[1] a támogatási igényt befogadó szerv által közzé kell tenni az alábbi adatokat:
 • a pályázat tárgyát és kiíróját,
 • a támogatási igény benyújtóját,
 • lehetőség szerint az igényelt összeget,
 • az igénylő érintettségét megalapozó körülményeket,
 • a döntéshozó nevét,
 • az elutasított illetve jóváhagyott igény adatait, az elnyert támogatás összegét,
 • a számlák és bizonylatok kivételével a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást (az elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná kell tenni).
A Knyt. a támogatást igénylő kérelmezők/pályázók (a továbbiakban: igénylők) vonatkozásában két speciális alanyi kört különböztet meg:
 
 • a támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt személyek, szervezetek 

  Ezen alanyi kör nem nyújthat be a támogatás iránt kérelmet/pályázatot (a továbbiakban: támogatási igényt), nem vehet részt a támogatás nyújtására irányuló eljárásban, és támogatásban sem részesülhet.

  Az igénylőnek a támogatási igény benyújtásakor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem esik a támogatás igénylését és nyújtását kizáró korlátozás alá. Ezen összeférhetetlenségi nyilatkozat hiányában a támogatási igény érvénytelen, és az igénylő részére támogatás nem nyújtható. A támogatási igény érvénytelenségéről, illetve az igénylő kizárásáról a támogatás nyújtására jogosult szerv határozattal dönt. Ha az igénylő kizárására a Knyt. megsértése miatt kerül sor, a döntést hozó szerv a kizárás t&eacut e;nyét és az igénylő adatait 2 év időtartamra a honlapon közzéteszi, kivéve, ha a kizárási okot a döntéshozatalt megelőzően maga az igénylő, vagy az érintettséget megalapozó személy jelenti be.
 • a támogatás szempontjából érintett személyek, szervezetek;

  Ezen alanyi kör támogatási igényt nyújthat be, és támogatásban is részesülhet, de csak speciális közzétételi szabályok mellett.

  Az igénylőnek a támogatási igény benyújtásakor írásban nyilatkoznia kell az érintettséget megalapozó okok esetleges fennállásáról. Az érintettséget megalapozó bármely ok fennállása esetén az igénylő a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a támogatási döntésig a támogatási igényt befogadó szervnél köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha az igénylő a közzétételt határidőben nem kezdeményezi, támogatásban nem részesülhet.
 
A támogatás igényléséből és a támogatásból kizárt személyek, szervezetek
 
a)      Kizárt természetes személyek:
 • Döntés-előkészítésben közreműködő személy
  Az a természetes személy, aki
  a) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
  b) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
 • Döntéshozó személy
  Az a természetes személy, aki
  a) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
  b) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;
 • Kizárt közjogi tisztségviselő
  A Kormány tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai.
 • A felsoroltak (a döntés-előkészítésben közreműködő, a döntéshozó, a kizárt közjogi tisztségviselő) közeli hozzátartozói
  Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
 • Azon személyek, akiket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a kizártság tényét a honlapon közzétették.
 
b)      Kizárt jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek:
 • Kizárt természetes személy tulajdonában álló gazdasági társaság
  A nyílt részvénytársaságok kivételével bármilyen tulajdoni aránnyal is rendelkezik egy, a törvény hatálya alá tartozó természetes személy egy gazdasági társaságban, az a tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében az 5%-os tulajdonrész már érdemi befolyást és lényeges gazdasági érdekeltséget jelenthet, ezért az az érintett tulajdonában állónak minősül.
 • Az a társaság, egyéb szervezet, amelynek kizárt természetes személy a vezető tisztségviselője, vagy kezelő, ügyintéző, képviseleti szervének tagja, tisztségviselője
  Gazdasági társaságoknál vezető tisztségviselő: a közkereseti és a betéti társaságban az üzletvezetésre jogosult tag, a korlátolt felelősségű társaságban az ügyvezető, a részvénytársaságban az igazgatóság tagja, az igazgatótanács tagja vagy a vezérigazgató, az egyesülésben az igazgató vagy az igazgatóság tagja.

  Egyéb társaságoknál, szervezeteknél:
  • vezető tisztségviselő (pl. kuratóriumi, egyesület stb. elnök)
  • alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője (ez gyakorlatilag a kuratóriumi tagokat és a kuratórium/alapítvány titkárát jelenti),
  • egyesület, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet ügyintéző vagy képviselő szervezetének tagja (az ügyintéző szerv nem foglalja magában a munkavállalókat - az egyesületi jog alapján alapvetően az elnökségeket, intéző bizottságokat jelenti.
 • Társadalmi szervezet, egyház, szakszervezet illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, amely meghatározott pártkapcsolattal rendelkezik
  • a pályázat kiírását/támogatási igény benyújtását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
  • a pályázat kiírását/támogatási igény benyújtását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
 • Azon szervezetek, amelyeket a támogatási eljárásban való részvételből jogerősen kizártak, és a kizártság tényét a honlapon közzétették.
 
Az érintettséget megalapozó körülmények
 
A támogatás szempontjából érintettaz a támogatást igénylő, aki
 • a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy
 • nem kizárt közjogi tisztségviselő
  Nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv olyan vezetője és helyettesei, akik nem kizártak, a regionális fejlesztési tanács tagja.
 • a közreműködő, döntést hozó szervnél jogviszonyban álló személy, illetve nem kizárt közjogi tisztségviselő közeli hozzátartozója
  Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.
 • a közreműködő, döntéshozó, kizárt közjogi tisztségviselő és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló gazdasági társaság
  A nyílt részvénytársaságok kivételével bármilyen tulajdoni aránnyal is rendelkezik egy, a törvény hatálya alá tartozó természetes személy egy gazdasági társaságban, az a tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében az 5%-os tulajdonrész már érdemi befolyást és lényeges gazdasági érdekeltséget jelenthet, ezért az az érintett tulajdonában állónak minősül.
 • olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet, amelynek a felsoroltak (közreműködő, döntéshozó, nem kizárt közjogi tisztségviselő és ezek közeli hozzátartozója) vezető tisztségviselője, illetve alapítvány kezelő szervének, szervezetének a tagja, tisztségviselője vagy társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
 
A törvény alkalmazásával kapcsolatos további kérdésekben a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségei nyújtanak bővebb felvilágosítást.

 Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 632
napi:136
online:4
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció