Munkaerő-piaci szolgáltatások

MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK

Információszolgáltatás
  Az információszolgáltatás a munkaügyi szervezet többszintű tevékenysége. Tágabb értelemben a munkaerő-piaci résztvevők, szereplők, az azt befolyásoló szervezetek informálása a munkaerő-piaci tendenciákról, elemzésekről, kutatásokról, felmérésekről, a munkaügyi szervezet tevékenységéről. Szűkebb értelemben a munkaügyi kirendeltségek információs tevékenysége az ügyfelek munkaerő-piaci tájékozottságának javítása érdekében. Az egyes társadalmi rétegek és a gazdaság szereplőinek tájékoztatását kiadványok és audiovizuális anyagok is segítik.
Munkaerő-közvetítés
  A közvetítési tevékenység a munkaügyi szervezet legközvetlenebb munkaerő-piaci szolgáltatása. Célja a munkaadók munkaerőigényének kielégítése, illetve az álláskeresők mielőbbi munkához (munkahelyhez) juttatása. A munkaügyi szervezet szolgáltatásai és támogatásai e feladat teljesítését hivatottak elősegíteni. A munkaügyi központ által nyújtott szolgáltatások és támogatások igénybevételére az jogosult, aki hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez. A munkaügyi központ kirendeltségén a közvetítő a munkaközvetítés keretében
 • személyes beszélgetést folytat az álláskeresővel, amelynek során feltárja a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint az azt akadályozó körülményeit (iskolai végzettség, szakképzettség, korábban betöltött munkakörök, szakmai gyakorlat, lakóhely, tartózkodási hely, munkaképesség), továbbá tájékoztatja őt a számára megfelelő munkalehetőségek fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről,
 • a foglalkoztatást akadályozó körülmény megállapítása esetén a megfelelő szolgáltatás igénybevételét tanácsolja,
 • kapcsolatot tart azokkal a munkaadókkal, akik foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, vagy foglalkoztatni kívánnak munkavállalókat,
 • elősegíti az álláskeresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre.

 • Ki veheti igénybe a munkaközvetítési tevékenységet:

 • aki álláskereső
 • aki munkaviszonyban áll, de munkahely-változtatási szándéka van, vagy munkaviszonya várhatóan a közeljövőben megszűnik
 • egyéb álláskeresők (pl. tanuló, nyugdíjas, stb.) feltéve, hogy rendelkeznek a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel és a kirendeltséggel rendszeres kapcsolatot tartanak.
Munkavállalási tanácsadás
  A munkavállalás szempontjából bizonytalan álláskeresőknek egyéni vagy csoportos formában nyújtott szolgáltatás, melynek során a tanácsadó segít a munkavállaláshoz kapcsolódó értékek, képességek, készségek feltárásában, a munkaerő-piaci célok kidolgozásában, és az ezekhez kapcsolódó tennivalók összeállításában, az állást keresőknek a legmegfelelőbb munkaterület megtalálásában.
Pályaválasztási tanácsadás
  A pályaválasztás előtt álló érdeklődő a tanácsadóval folytatott egyéni beszélgetése során segítséget kap a későbbi munkavállalás szempontjából értékes érdeklődési köreinek számbavételéhez, önismeretének mélyítéséhez. Az érdeklődési iránynak megfelelő információt kaphat arról, hogy hol és milyen iskolarendszeren belüli és azon kívüli képzési forma elsajátítására van lehetőség, milyen eséllyel pályázhat az általa elképzelt közép-, illetve felsőoktatási intézménybe.

 • Pályaorientációt segítő foglalkozások
  A szakmai végzettséggel nem rendelkezők, akik szeretnének szakmát tanulni, de bizonytalanok a szakma, illetve pályaválasztás területén, hasonló helyzetben lévő pályaválasztás előtt álló társaikkal együtt csoportos foglalkozáson feltárhatják a szakmaválasztással összefüggő, azt akadályozó tényezőket. A tanácsadóval közösen összeállítják ezek megoldására szóló tervet, amely a számukra legmegfelelőbb képzési irányt és az ehhez kapcsolódó választást is tartalmazza. Mélyíthetik önismeretüket, segítséget kapnak képességeik feltérképezéséhez, bővíthetik a különböző pályákról alkotott ismereteiket.

 • Pályakorrekciós foglalkozások
  Azok a szakmai végzettséggel rendelkező, de pályamódosítás előtt álló álláskeresők, akik végzettségükkel a munkaerő-piaci lehetőségek szűkülése miatt nem tudnak elhelyezkedni, illetve téves pályaválasztásuk miatt nem akarnak szakmájukban dolgozni, csoportos foglalkozáson megismerkedhetnek más szakmákkal, azok követelményeivel. Segítséget kapnak az új szakma kiválasztásához, és az elsajátításához szükséges tennivalók összeállításához.

 • Pályamegerősítő foglalkozás
  A szakmával rendelkező, de elhelyezkedni nem tudó munkavállalók hasonló helyzetben lévő társaikkal, csoportos foglalkozáson több oldalról megközelítve szakmájukat, információkat szerezhetnek a szakma sokrétűségéről, munkaerő-piaci helyzetéről, az elhelyezkedésnél hozzá kapcsolható területekről. Az elhelyezkedés elősegítéséhez egyéni tervet készítenek, melyben meghatározzák az elhelyezkedéshez szükséges legfontosabb feladatokat, lépéseket.

 • Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT)
  A FIT elsősorban a pályaválasztás, illetve a pályamódosítás előtt állóknak nyújt segítséget, a pályaválasztással/pályamódosítással kapcsolatos legfontosabb kérdéseikre ad választ. Rendelkezésre állnak számítógépes érdeklődés- és képességvizsgáló kérdőívek, szakmaismertető leírások, filmek, tájékoztatók iskolákról, képző intézetekről. A FIT-ben részletes leírást található több, mint 350 szakmáról, és filmek a legkülönbözőbb foglalkozásokról. Ezek mellett elvihető tájékoztató anyagokat, otthon tanulmányozható szakmaleírásokat, önéletrajz mintákat kapnak ügyfeleink.
Képzési tanácsadás
  A határozott tanulási szándékkal rendelkező álláskeresők vagy egyéb álláskeresők a képzési lehetőségekről, a konkrét képzés kiválasztásához kaphatnak részletes felvilágosítást. A képzésben való részvétel feltételeiről, a képzést követő elhelyezkedési esélyekről, ismert lehetőségekről egyéni beszélgetés során tájékozódhatnak az érdeklődők.
Rehabilitációs tanácsadás
  A megváltozott munkaképességűekkel, fogyatékosokkal, egészség-károsodottakkal való foglalkozás, motivációs szintjük javítása, attitűdjeik foglalkoztatás-központú befolyásolása a rehabilitációs tanácsadás feladata. Célja, hogy elősegítse a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározását azon megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők. Ez speciális készségeket, képességeket (pl. empátia, tolerancia, nyitottság) és tudást igényel az ezt végző munkatársaktól, annak érdekében, hogy minél sikeresebb módon járulhassanak hozzá a foglalkoztatási rehabilitáció megvalósulásához. Ezt a munkát segíti a Rehabilitációs Információs Centrum (RIC), ahol a megváltozott munkaképességűeknek szóló információs anyagok, tájékoztatók, jogszabályok találhatók. Emellett tájékozódhatnak képzésekről, civil szervezetekről, rehabilitációs foglalkoztatókról, a foglalkozások egészségi tényezőiről, stb.
Az álláskeresésre felkészítő csoportos tanácsadás
 • Álláskereső Klub
  A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségein működő Álláskereső Klubok azoknak segítenek, akik hat hónapon túli, álláskeresésre motivált, de önállóságukat vesztett munkanélküliek, szakképzettséggel rendelkeznek és munkába állásuknak nincs objektív akadálya. A klub lehetőséget ad arra, hogy az abban résztvevő tartós ideje álláskeresők meghatározzák, melyek azok a területek, állástípusok, ahol esélyük lehet az elhelyezkedésre. Elsajátítanak új álláskeresési technikákat, melyekkel felderíthetnek meg nem hirdetett állásokat. Elkészítik a legelőnyösebb önéletrajzot, és felkészülnek az alkalmazókkal történő találkozókra. A klubban 8-12 álláskereső részvételével csoportos, intenzív, tényleges álláskeresés folyik, három héten keresztül, napi hat órában. Ez egy jó lehetőség arra, hogy hasonló helyzetben levő, hasonló problémával küzdő emberek megbeszéljék tapasztalataikat, új ötleteket szerezzenek.

 • Álláskeresési technikákat oktató program
  A kirendeltségen dolgozó közvetítők, illetve munkavállalási tanácsadók az álláskeresésre készítik fel a munkanélkülieket 2-3 napos foglalkozás keretében. A felkészítés során ismertetik az álláskeresés technikáit, megismerik az álláskereséshez szükséges legfontosabb munkaerő-piaci információkat, a különböző önéletrajztípusokat, a bemutatkozó kártya szerepét, a munkáltatói felvételi beszélgetés sarkalatos pontjait és sok apró, praktikus ötletet, mellyel sikeresen el tudja adni az álláskereső a "munkaerejét". Konkrét álláskeresésre nem kerül sor a foglalkozáson.
Pszichológiai tanácsadás
  A szakszolgálat hatékony segítséget tud adni a pályaválasztóknak, pályakezdőknek, a képzés vagy továbbtanulás előtt állóknak, és mindazoknak, akik nehezen élik meg az álláskeresők állapotát, bizonytalanok saját magukkal és jövőjükkel kapcsolatban.
  A munkavállaló a pszichológussal megbeszélheti a munkanélküliségéből adódó lelki problémáit, a munkájával, pályájával kapcsolatos elképzeléseit. Segítséget kap a személyiségének, érdeklődésének és képességeinek megfelelő legideálisabb pálya, illetve munka kiválasztásában, kitölthet teszteket, melyek eredményei alapján pontosíthatja önismeretét, munkavállalásához, pályaválasztásához, illetve pályamódosításához illeszkedő tulajdonságait, képességeit. Segítséget kap a jövővel kapcsolatos megalapozottabb munkavállalási döntés meghozatalához.
  A pszichológiai szakszolgálat munkáltatók számára végzett szolgáltatása a munkaerő kiválasztásban nyújtott segítség, nagyobb arányú felvétel esetén.
Speciális csoportos tanácsadás
 • Tartósan álláskeresők reintegrálását célzó foglalkozás
  A munkaerőpiacról hosszabb ideje kiszorult álláskeresők számára tartott olyan csoportos foglalkozás, ahol a cél a munkára kész állapot regenerálása, az álláskeresésre, illetve az újbóli munkaviszonyra történő felkészítés.

 • Pályakezdők számára kialakított impulzus foglalkozás
  A csoportos foglakozáson a pályakezdő fiatalok az itt megszerzett munkaerő-piaci ismeretek birtokában, valamint saját értékeik, képességeik, érdeklődési irányuk feltérképezését követően, ezek ismeretében, behatárolják azon területeket, melyen sikeres álláskeresésre számíthatnak. Közösen megtervezik a jövőre vonatkozó egyéni elhelyezkedési terveiket, és az elérésükhöz szükséges lépéseket.
Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
  Célja szakmai segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez.
  A cél eléréséhez szükségesek:
 • szoros kapcsolat a térség munkaadóival, önkormányzataival
 • a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programok kezdeményezése és a megvalósításban történő részvétel
 • munkaerő-piaci információkkal való közreműködés a területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében
EURES tanácsadás
  Információnyújtás és tanácsadás a külföldön elhelyezkedni kívánó munkavállalók részére az Európai Gazdasági Térség országaiban fellelhető álláshelyekről, valamint a munkavállalás és a megélhetés körülményeiről. Segítségnyújtás munkáltatók részére a külföldi munkaerő-toborzáshoz. Az EURES portál adatbázisai: álláshelyek adatbázisa, önéletrajzi adatbázis, információs adatbázis, PLOTEUS képzési adatbázis, amelyek elérhetők a www.afsz.hu honlapról. Az álláskeresőket a régióban tanácsadók és asszisztensek segítik.Virtuális Munkaerőpiac Portál


Elektronikus kapcsolattartás

ONLINE FELÜLET

Tájékoztató

Hirdetés

Látogatók száma
összes:2 438 650
napi:154
online:1
Utolsó módosítás
2016.07.07. 16:01
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre: Regisztráció